Novela - deti v nemocnici

Neprijatá novela

– odsek 17, & 11 (právo maloletého dieťaťa na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti)

Ide o pridanie nového odseku 17 do § 11 (Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti), konkrétne právo maloletého dieťaťa na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu, alebo osoby určenej zákonným zástupcom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom toto právo sa má uplatňovať pri všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

Ide výhradne o právo dieťaťa vo veku 0 - 18 rokov na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri všetkých formách zdravotnej starostlivosti - napríklad aj pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti v škole, záchrannej zdravotnej službe, alebo lekárenskej starostlivosti. Obmedziť toto právo môže IBA lekár (napríklad nie sestra v sociálnom zariadení, nie záchranár v sanitke, nie školský zdravotník,...).

Tento krok má zaistiť, že deťom nebude upieraná prítomnosť rodiča pri týchto úkonoch ak to ich stav dovoľuje. Tieto práva sú uvedené aj v Charte práv, ktorú prijala aj Slovenská republika. V praxi sa však stretávame, že to nie všade funguje. Mnoho štátov má tieto práva zahrnuté aj v legislatíve až na Slovensko.

Pani Vladimíra Marcinková, poslankyňa NRSR predložila túto novelu 3x. Žiaľ ani raz neprešla. Naposledy 27.2 2024 ju poslanci neposunuli do druhého čítania, konkrétne poslanci strany SMER, Hlas a SNS. Výsledky hlasovania nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=54489

Novela bola písaná správne a neobmedzovala práva detí ani rodičov.

Vyjadrenie od poslankyne Marcinkovej:

"Novela bola napísaná a sprecizovaná po skutočne dlhých konzultáciách so všetkými subjektmi. Týmto znením novely sme napĺňali najlepší možný záujem dieťaťa, je pre nás obrovským sklamaním, že doposiaľ sa v parlamente nenašla väčšina, ktorá by tento zákona podporila.

Neexistuje argument, ktorý by mohol byť použitý na porušovanie práv detských pacientov. Často sa udávajú ako argumenty finančné náklady, avšak Ministerstvo zdravotníctva disponuje tento rok rozpočtom s navýšením o 1 mld EUR. Ja v novele žiadam garanciu toho, aby mal detský pacient právo na sprievod. Ak to kapacity umožňujú môže mať pri lôžku dieťaťa lôžko aj sprievod, ak nie postačí stolička. To naozaj nie sú náklady, ktoré by rozpočet zdravotníctva neuniesol a zároveň pozitíva hospitalizácie dieťaťa so sprievodom urýchľujú jeho liečbu, čiže v konečnom dôsledku sa náklady pre zdravotníctvo šetria.“

Čo hovorí často porušovaná Charta?

Charta práv hospitalizovaných detí:

1.     Deti majú byť prijímané do nemocnice iba vtedy, ak starostlivosť, ktorá sa vyžaduje, im nemôže byť rovnako dobre poskytnutá doma alebo pri dennej hospitalizácii.

2.     Deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu.

3.     Ubytovanie by malo byť poskytované všetkým rodičom a tí by mali byť podporovaní v tom, aby ho prijali.

4.     Pre rodičov by to nemalo znamenať finančnú záťaž a nemali by trpieť stratou zárobku.

5.     Aby sa rodičia mohli podieľať na opatere svojho dieťaťa, mala by byť podporovaná ich aktívna účasť.

6.     Deti i rodičia majú právo byť informovaní spôsobom zodpovedajúcim ich veku a úrovni chápania.

7.     Mali by byť prijaté opatrenia na zmiernenie fyzického a emočného šoku. Rodičia majú právo na informačnú účasť pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o ich deti.

8.     8. Každé dieťa má byť chránené pred zbytočnou liečbou a výskumom. Deti majú byť ošetrované spolu s deťmi, s ktorými majú rovnaké vývojové záujmy a nemajú byť prijímané na oddelenia dospelých.

9.     Deti majú mať všetky podmienky na hry a oddych, na vyučovanie vhodné ich veku a stavu, a majú byť v prostredí nábytkom účelne zariadenom a stimulujúcom, ktoré má byť zostavené v súlade s ich potrebami.

10. O deti sa má starať personál, ktorého vzdelanie a skúsenosti ho predurčujú reagovať na fyzické, emočné a vývojové požiadavky detí a ich rodín.

11. Kontinuita opatery by mala byť zabezpečená tímom starajúcim sa o deti.

12. S deťmi sa má zaobchádzať s taktom a porozumením, a ich súkromie má byť rešpektované. Charta práv hospitalizovaných detí bola schválená na I. európskej konferencii o hospitalizovaných deťoch v máji 1988.

www.procare.sk 

Na názor som sa pýtala aj lekárnikov, ktorí zdieľajú názor, že dieťa má mať pri vyšetrení a hospitalizácií rodiča a to pre jeho psychický aj fyzický progres v liečbe. Taktiež sa odbremení zdravotnícky personál. Stáva sa totiž, že aj staršie deti nerešpektujú pokyny lekára nejesť a nepiť pred operáciou čo zvyšuje riziko vdýchnutia potravy pri operácií. Taktiež však zastávajú názor, že prítomnosť rodiča pri hospitalizácií či zdravotníckom vyšetrení nesmie byť na úkor dieťaťa, teda treba zohľadniť aj vzťah dieťaťa a rodiča či psychický stav rodiča.

Na vyjadrenie k tejto problematike som oslovila aj Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskú lekársku komoru a Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov. Žiaľ komory sa k problematike nevyjadrili.  

Vyjadrenie psychologičky:

Mariana Račková, psychologička online poradne MOJRA.sk (www.mojra.sk) 

Osnova

1.Úvod

2.Dôvody podporujúce myšlienku prítomnosti rodiča v zdravotníckom zariadení

3.Dôvody nepodporujúce myšlienku prítomnosti rodiča v zdravotníckom zariadení

4.Záver

 

1.Úvod

Hospitalizácia detí vo veku od 0 do 18 rokov je životnou situáciou, ktorá je pre samotného detského pacienta ako aj pre rodinu nová, na adaptáciu a akceptáciu zmeny emocionálne náročná, stresujúca. Hospitalizáciou sa dieťa dostáva do nového, menej podnetného prostredia. Je odlúčené od rodiny, čím sa narúša jeho citová väzba, sociálne vzťahy, v ktorých nachádza istotu, pohodu, citové uspokojenie.

V uvedenom kontexte sa pozrieme na dôvody, kedy je prítomnosť rodiča počas takejto hospitalizácie nevyhnutná, a kedy býva naopak kontraproduktívna, či škodlivá.

 

2.Dôvody podporujúce myšlienku prítomnosti rodiča v zdravotníckom zariadení

•         Celková podpora (zvlášť emocionálna) a minimalizácia sociálnej izolácie. Prítomnosť rodiča poskytuje deťom oporu, emočnú stabilitu a saturáciu potreby bezpečia v čase, keď sú v nemocnici. Tento faktor je zvlášť dôležitý pre malé deti, ktoré ešte nemusia úplne chápať svoju situáciu. Prítomný rodič sýti aj ďalšie životné potreby – je zdrojom nových podnetov (ak dieťa, zvlášť vekovo mladšie, nemá dostatok podnetov, zaoberá sa väčšinou vlastným telom, následkom čoho sa ľahko vytvárajú nežiadúce – neurotické návyky, akými sú napríklad cmúľanie palca, kývavé pohyby..).

•         Zlepšenie liečby. Prítomnosť rodiča môže zlepšiť účinnosť liečby, pretože rodičia majú dôležitú úlohu pri poskytovaní informácií o stave svojich detí zdravotníckemu personálu, ako aj pri monitorovaní ich pokroku. Rovnako vedia viac presvedčiť svoje dieťa o potrebe liečby (napr. pri odmietaní liekov, zákroku apod.). Neprítomnosť rodiča môže ovplyvniť spoluprácu dieťaťa s liečbou, pretože sa môže cítiť menej motivované alebo podráždené bez rodinnej podpory.

•         Blízkosť, intimita ako faktor podpory psychického zdravia. Prítomnosťou rodiča sa minimalizuje možný negatívny vplyv hospitalizácie nielen na telesné, ale aj duševné zdravie detí. Rodič môže napomôcť zvládnuť stres a úzkosť spojenú s pobytom v nemocnici. Zároveň platí, že dieťa sa cíti menej opustené, keď má prístup k svojmu rodičovi.

•         Podpora v kreovaní zdravej sociálnej vzťahovej väzby: dieťa-rodič. Čas strávený spolu s rodičmi aj v nemocničnom zariadení je dôležitý pre rozvoj vzájomných vzťahov, umožňuje posilňovanie funkčnej vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom v náročných situáciách. Uvedený fakt, môže byť kľúčový pre dlhodobý emocionálny rozvoj dieťaťa. Neprítomnosť rodiča môže mať vplyv aj na schopnosť dieťaťa riadne zvládať stresové situácie v dospelosti a hľadať zdravé spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať.

•         Rozvoj sociálnych väzieb. Keďže má dieťa menej príležitostí na pohyb, hru a jeho typické detské aktivity, keď nemá možnosť komunikovať a interagovať s inými, tak rodičia často suplujú chýbajúcich kamarátov, čo môže mať vplyv na ich sociálny život a pocity spolupatričnosti.

•         Riadenie liečby po prepustení: Prítomnosť rodiča počas hospitalizácie umožňuje rodičom lepšie porozumieť liečbe a pokračovať v starostlivosti doma po prepustení z nemocnice.

 

3.Dôvody nepodporujúce myšlienku prítomnosti rodiča v zdravotníckom zariadení

I napriek dôležitej úlohe, ktorú zohráva prítomnosť rodiča v nemocnici existujú situácie, kedy rodič nemôže byť pri svojom dieťati (najčastejšie ide o dôvody osobnostné, osobné, pracovné, rodinné).

V týchto prípadoch je kľúčové, aby nemocnice na jednej strane a zamestnávatelia na strane druhej disponovali systémom, ktorým dokážu pomôcť a podporiť rodičov v ich rozhodnutiach byť aspoň v čiastočnom spojení so svojimi hospitalizovanými deťmi. Týmto spôsobom je možné minimalizovať negatívny vplyv neprítomnosti rodiča na liečbu a celkový emocionálny stav dieťaťa.

Dôvody neprítomnosti rodiča

•         Psychická neschopnosť zvládať situáciu. Niektorí rodičia môžu čeliť vlastným psychickým ťažkostiam, ktoré im bránia byť prítomnými pri svojich deťoch počas nemocničného pobytu. Jednoducho nedokážu byť oporou dieťaťu a svoje emócie sekundárne prenášajú na choré dieťa, čím len brzdia procesy uzdravovania (ich prítomnosť by mohla byť kontraproduktívnou aj napr. v situácii, keď nedôverujú postupu ošetrujúceho personálu a svoje pochybnosti vyjadrujú v prítomnosti svojho dieťaťa).

•         Iné rodinné záväzky. V niektorých prípadoch môžu byť rodičia zároveň aj opatrovateľmi iných členov rodiny alebo iných závislých osôb, ktorým sa nemôžu venovať v nemocnici.

•         Absencia kvalitnej psychologickej pomoci a podpory pre rodičov. V dnešných nemocničných zariadeniach skôr absentuje psychologická podpora pre rodičov chorých detí. Nemocnice by mali poskytovať psychickú podporu rovnako („na diaľku“) aj pre rodičov, ktorí nemôžu byť prítomní, aby im pomohli zvládať emočné nároky spojené s neprítomnosťou.

•         Pracovné záväzky a existujúca legislatíva v oblasti nemocenskej politiky štátu. Mnohí rodičia sú v pracovnom prostredí nevyhnutní a nemôžu si dovoliť dlhodobú neprítomnosť, čo môže byť často spojené aj s finančnými ťažkosťami. Chýbajúca flexibilita - niektoré pracovné miesta nemusia ponúkať dostatočnú podporu vo forme nemocenských dní alebo možnosti pracovať z domu, môže rodičov nútiť k absencii pri nemocničných návštevách.

•         Geografická vzdialenosť a nedostatočná technologická podpora (IKT). V prípade, že nemocnica je vzdialená od domova, môže byť nepraktické alebo nákladné cestovať denne. Nedostatočná vybavenosť nemocnice novými modernými technológiami, len málo podporuje virtuálny kontakt s dieťaťom (možnosť virtuálneho spojenia a komunikácie s dieťaťom cez videohovor apod.)

 

4.Záver

Prítomnosť rodiča v zariadení, poskytujúcom zdravotnú starostlivosť dieťaťu, má preukázateľné výhody z hľadiska emocionálneho, psychického a fyzického zdravia dieťaťa. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, aby hospitalizácia dieťaťa bola čo najmenej traumatická, a aby sa zabezpečil jeho celkový zdravý vývin a pohoda.“

 

Je naozaj dôležité, aby sme deťom poskytli bezpečie a túto novelu podporili. Dúfajme, že sa to raz podarí. 

Zároveň v tomto článku nájdete aj inštrukcie od psychologičky Mgr. Škopovej zo psychologickej poradne Mojra.sk, ako sa správať v nemocnici, aby ste to s dieťaťom prečkali čo najlepšie a taktiež ako sa vyrovnať s nepríjemným zážitkom z hospitalizácie dieťaťa či iným zdravotníckym úkonom.